Strona główna / Publikacje i artykuły / Prawo / Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - Wyrok TK

Publikacje i artykuły

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - Wyrok TK

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - Wyrok TK

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

29, 30 i 31 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał w pełnym składzie połączone wnioski Prezydenta RP, dwóch grup posłów na Sejm RP oraz grupy Senatorów RP dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W wyroku z 31 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

I

1. Art. 60 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas, jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 58 ust. 1 konstytucji.

2. Art. 10 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

3. Art. 53 ust. 2 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20 i art. 22 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

4. Art. 21 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20, art. 22 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 konstytucji.

5. Art. 51 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 20 i art. 22 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

6. Art. 74c ust. 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

7. Art. 74c ust. 8 i 9 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

8. Art. 74c ust. 11 i 12 w związku z art. 74c ust. 3, 4 i 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji.

9. Art. 93 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 konstytucji.

10. Art. 13 ustawy z 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 2 konstytucji.

II

Przepis wymieniony w punkcie 1 w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie TK: Zbigniew Cieślak (zdanie odrębne do całości), Maria Gintowt-Jankowicz (zdanie odrębne do całości) i Teresa Liszcz (zdanie odrębne do pkt I.1-8 oraz do pkt II i postanowienia o umorzeniu).

 

Przedmiot zaskarżenia

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zostało zainicjowane wnioskiem grupy posłów z 27 lipca 2012 r., w którym zostały zaskarżone przepisy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ustawa ta została następnie w znacznym zakresie znowelizowana ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, której przepisy stały się z kolei przedmiotem wniosku grupy senatorów z 15 lipca 2013 r. oraz grupy posłów z 23 lipca 2013 r. Ze względu na tożsamość przedmiotową, do łącznego rozpoznania w tym postępowaniu został przekazany również wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20 czerwca 2013 r., w którym wnioskodawca zakwestionował przepisy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej: ustawa o skok) w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z 2013 r.

 

Źródło:

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/8503-spoldzielcze-kasy-oszczednosciowo-kredytowe/

Zespół Zespół
LS Consulting & Management sp. z o.o.